facebook
login

Regulamin Newslettera
 1. Redakcja portalu Edustyle. zwana dalej Edustyle, świadczy drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie Użytkowników w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nieodpłatną usługę, wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Użytkownika listu elektronicznego (e-mail) zwaną dalej Newsletter Edustyle.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z treści „Newsletter Edustyle” odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Usługa „Newsletter Edustyle ” ma charakter bezpłatny i jest dostępna dla każdego Użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia czynności, o których mowa w punkcie 7. Regulaminu.
 4. „Newsletter Edustyle” zawierać może aktualności, informacje prasowe oraz wybrane informacje o działaniach portalu Edustle.pl, do wyboru przez użytkownika oraz reklamy i inne materiały mające charakter informacji handlowej. Użytkownik składając zamówienie, o którym mowa w pkt 1, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach „Newsletter Edustyle” także, jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 5. Edustyle będzie wysyłał „Newsletter Edustyle na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w sytuacji pojawienia się nowych informacje z zakresu wymienionego w pkt. 4.
 6. W celu korzystania z „Newsletter Edustyle” wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Otrzymywanie przez Użytkownika „Newsletter Edustyle” wymaga dokonania następujących czynności: połączenie się w trybie on-line ze stroną Edustyle – www.edustyle.pl, dokonanie czynności rejestracyjnej, akceptację niniejszego Regulaminu, wybranie interesujących Użytkownika zagadnień spośród wymienionych w punktach.
 8. Potwierdzenie chęci otrzymywania „Newsletter Edustyle” przez Użytkownika następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola – linku oznaczonego jako „Zapisz się”. Po dokonaniu tej czynności Użytkownik staje się subskrybentem „Newsletter Edustyle”.
 9. Użytkownik, który prawidłowo dokonał czynności rejestracyjnych oświadcza tym samym, że
  • posiada zdolność do czynności prawnych oraz, że ma prawo dysponować podanym adresem elektronicznym w zakresie wymaganym do realizacji usługi.
  • wyraża zgodę na otrzymywanie „Newsletter Edustyle”.
 10. Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika, czyli jego adres e-mail, przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach zapewniania dostępu do „Newsletter Edustyle”, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania
 11. Każdy „Newsletter Edustyle” będzie zawierać:
  • informację o Edustyle, jako nadawcy;
  • wypełnione pole „Temat” określające treść „Newsletter Edustyle”;
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi „Newsletter Edustyle” lub zmiany adresu poczty elektronicznej subskrybenta.
 12. Edustyle oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 13. W każdym czasie Użytkownik „Newsletter Edustyle” ma prawo odwołać zgodę, o której mowa w pkt 8 Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości przesłanej przez Edustyle w ramach usługi „Newsletter Edustyle” lub przesłanie stosownej wiadomości na adres redakcja@edustyle.pl.
 14. Reklamacje dotyczące „Newsletter Edustyle” można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres: redakcja@edustyle.pl. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny Użytkownika, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Użytkownika. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres Użytkownika, na co wyraża on zgodę.
 15. Edustyle zastrzega sobie prawo wstrzymania w każdym czasie świadczenia usługi „Newsletter Edustyle” zarejestrowanym Użytkownikom bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny.
 16. Edustyle zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wysyłania „Newsletter Edustyle”, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych serwisu www.edustyle.pl.
 18. Edustyle ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjno-ekonomicznych. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie www.edustyle.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zarejestrowanego Użytkownika.
 19. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądu powszechne.
 20. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poz. zm.).